Regulamin korzystania z serwisu

 Słownik pojęć

 1. Serwis – witryny internetowa działająca w ramach domeny www.kardiochirurgiadziecieca.cm-uj.krakow.pl
 2. Właściciel Klinika Kardiochirurgii DziecięcejKatedra Chirurgii Pediatrycznej, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265, tel.: (12) 658 10 23, fax: (12) 657 39 47
 3. Użytkownik – każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia czy oprogramowania
 4. KK – Właściciel oraz jednostki organizacyjne mu podlegające
 5. Regulamin – Niniejszy regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela związane z korzystaniem oraz udostępnianiem informacji w Serwisie.
 2. Każdy Użytkownik, przystępujący do korzystania z Serwisu ma obowiązek zapoznania się oraz pełnej akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownicy korzystający z jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie, oświadczają, iż zapoznali się z pełną treścią Regulaminu oraz aktualną stroną Polityki Prywatności.
 4. Regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Serwis nie świadczy żadnych odpłatnych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu a informacje w nim zawarte nie stanowią informacji handlowych w myśl art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Serwis jest portalem internetowym, zawierającym informacje na temat Właściciela, jego struktury organizacyjnej, aktualności i wydarzeń związanych z jego działalnością krajową, międzynarodową i naukową oraz zawierający informacje mające na celu ułatwienie korzystania z pomocy medycznej w placówkach KK.
 7. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
 8. Wszelkie nieuregulowane kwestie w Regulaminie podlegają zastosowaniu Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedzialności Użytkownika i Właściciela

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie mogą być traktowane jako porady lekarskie. Użytkownicy korzystają z informacji zawartych w Serwisie wyłącznie na własne ryzyko. Przed zastosowaniem jakichkolwiek porad mających charakter medyczny, bądź mających na celu rozpoznanie wszelkiego typu chorób, należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
 2. Serwis nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za wszelkie szkody poniesione przez Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu.
 3. W serwisie występują odnośniki do zewnętrznych stron internetowych i plików zamieszczonych na zewnętrznych serwerach. Serwis nie może zagwarantować, że dane zawarte na powyższych witrynach oraz w powyższych plikach są aktualne, prawdziwe i dobrej jakości, czy też, że są one wolne od wirusów oraz uciążliwego oprogramowania. Serwis nie posiada nad tymi stronami i plikami żadnej kontroli, w związku z czym, wyłącza jakąkolwiek swoją odpowiedzialność za skutki korzystania z nich a Użytkownik czyni to wyłącznie na własne ryzyko.
 4. Serwis nie odpowiada i nie jest w stanie monitorować danych osobowych przekazywanych w korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej przez Użytkownika na adresy e-mail spoza domeny kardiochirurgiadziecieca.cm-uj.krakow.pl. Postępowanie z danymi osobowymi przekazywanymi w wyniku korespondencji elektronicznej w której Użytkownik wysyła wiadomość na adres w domenie kardiochirurgiadziecieca.cm-uj.krakow.pl opisane są w Polityce Prywatności.
 5. Serwis nie gwarantuje i nie ma obowiązku odpowiadania na zapytania wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też formularzy znajdujących się w Serwisie, w szcególności na podstronie Kontakt.

Zastrzeżenia Techniczne

 1. Ze względu na ograniczenia techniczne oraz możliwość wystąpienia okoliczności zewnętrznych, Serwis nie gwarantuje, że przesłane informacje przy pomocy łączy internetowych Użytkownikowi będą kompletne, pełne i bezbłędne.
 2. Serwis nie może zagwarantować ciągłości dostarczania informacji za pośrednictwem Serwisu.
 3. Serwis może w dowolnym momencie, stale bądź na dowolny okres czasu, usuwać bądź wyłączać serwowane informacje bez podawania jakichkolwiek przyczyn.
 4. Serwis nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 5. Serwis nie gwarantuje bezpieczeństwa przesyłania danych pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerem www, na którym zlokalizowany jest Serwis. Użytkownik korzysta z Serwisu posiadając świadomość możliwości utraty danych, bądź ich przechwycenia przez osoby trzecie, za co Właściciel nie odpowiada.

Prawa Autorskie

 1. Układ graficzny jak i treści w postaci materiałów pisemnych, w które wlicza się teksty, aktualności, komentarze, felietony, artykułu itp. oraz zdjęcia czy inne grafiki zawarte w Serwisie są własnością majątkową Właściciela Serwisu, bądź Właściciel posiada pisemną bądź inną przewidzianą przez prawo polskie zgodę na ich wykorzystanie i zamieszczenie na łamach Serwisu.
 2. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek nośniku wszelkich materiałów zawartych w Serwisie z wyłączeniem, dostępnych w postaci odnośnika, plików, które mogą być zapisane na urządzeniu Użytkownika.
 3. Wyjątek do ust. 2 stanowią podstrony na których zamieszczony jest odnośnik w postaci ikony, które przedstawiają możliwość wydrukowania bądź eksportu dokumentu do formatu PDF oraz w przypadku tak tzw. mechanizmu cashowania stron przez przeglądarki internetowe.
 4. Zawartość Serwisu może być wykorzystywana przez Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 5. W serwisie znajdują się znaki towarowe, handlowe i firmowo, które podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.

Postanowienia Końcowe

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
 2. Dokonane zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. Na podstawie art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustępu 4 Postanowień Ogólnych Regulaminu, Właściciel nie ma obowiązku przechowywania starszych wersji Regulaminu.
 4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności za każdym razem, gdy przystępuje do korzystania z Serwisu.

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Kontakt z Oddziałem Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki Kardiochirurgicznej

Telefony na oddział intensywnej terapii:
+48 12 658-20-11 wew. 1224 lub 1253 (oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej) – III Piętro, Budynek B
+48 12 658-20-11 wew. 1635 (dyżurka lekarska) – III Piętro Budynek B
+48 12 658-20-11 wew. 2040 – II Piętro Budynek B

Potrzebujesz szczegółowej informacji na temat leczonych w naszej klinice wad serca ?